Noord-Veluwe

Uitnodiging Ledenvergadering 2015

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van de vereniging Groei&Bloei afd. Epe-Heerde op woensdag 4 februari 2015 om 19.15 uur in De Spikke, Stationsstraat 8 in Heerde.

De jaarverslagen en notulen 05-02-2014 staan vanaf 15 januari 2015 op de website en liggen voor en tijdens de vergadering ter inzage in de zaal.

De agenda voor deze vergadering:

1 Opening 
2 Notulen vorige vergadering  05-02-2014
3 Mededelingen en binnen gekomen stukken 
4 Jaarverantwoording  2014 

  • jaarverslag van de secretaris 
  • goedkeuring jaarverslag 
  • financieel verslag 2014 
  • goedkeuring financieel verslag 
  • verslag van de kascontrole commissie: mevr. Koek-Leenders en mevr. van Duuren. Mevr. Koek-Leenders aftredend, verkiezing nieuw kascommissie lid.
  • begroting 2015

5 Bestuurssamenstelling 
Hr. J. Tigchelaar, penningmeester, aftredend, voor 1 jaar herkiesbaar 
Mevr. M. Coumans, secretaris, aftredend, voor 1 jaar herkiesbaar 
Oproep nieuwe bestuursleden 
6 Lopende zaken

  • ontwikkelingen Groei&Bloei landelijk
  • jaarprogramma  2015

7 Rondvraag 
8 Sluiting 

Na de vergadering begint om 20.00 uur de lezing Boerenerven door Jacomine Voorhorst. 

Wij hopen op een grote opkomst en een gezellige feestelijke avond. Feestelijk, want in 2015 bestaat de vereniging 50 jaar. 

Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van Groei&Bloei afd. Epe-Heerde  
Margot Coumans, secretaris